Soutež Mlynské NIVY


Filozoficko-koncepčné východiská návrhu

Kontext a štruktúra (Superblok)

Zanikajúci brownfield ustupuje v posledných dekádach vzájomne nesúrodej zástavbe prevažne administratívnych komplexov. Riešené územie dáva šancu primknúť sa k budúcemu bulváru mestskej radiály Mlynských nív ucelenou zástavbou v urbanisticky dlhšom merítku racionálneho „superbloku“.

Menšie uzavreté bloky narážajú na hygienické limity svetlotechniky a hustejšej uličnej siete. Smerom dovnútra územia sa teda blok rozpadá do solitérnych obytných veží, pretŕčajúcich cez vonkajšiu hradbu – vidieť a byť videný vo vzťahu k mestu a rieke. Pritom komunikujú so svojou časťou korzetu cez spoločné „dvory“, ktoré však zostávajú pod kontrolou susediacich domov.

„Veže“ komunikujú aj medzi sebou cez a po obvode centrálnej prírodnej plochy parku s vodnou nádržou. Priestorová a výrazová hierarchia od vonkajšieho sveta ulice k vnútornému atraktu parku a odtiaľ cez poloverejné vnútrobloky k súkromným predzáhradkám. Takto sa superblok delí na samostatné celky (bloky, katastrálne domy), tvorené obvodovým doskovým a minimálne jedným vnútorným bodovým domom na spoločnej podnoži podzemných parkovacích garáží. On a ona.

Rohy obvodu superbloku sú rovnaké po diagonálach: SZ a JV tvorené rovnakopodlažnými bytovými domami, JZ a SV roh s akcentmi vysokých veží administratívy, do veduty pozdĺžnych ulíc vystupujúcich ako dominanty širšieho okolia.

(Iná) Mobilita

Územie obtekajú novonavrhované miestne cesty. Priečny prechod je zabrzdený, automobilové komunikácie sa vo vnútri superbloku lámu v pravom uhle, akonáhle preniknú k centálnemu parku. Stačia však obslúžiť všetky podzemné parkingy a navešať aj vonkajšiu statickú dopravu. Nedovoľujú neprimeranú rýchlosť.

Široké chodníky mezi zvyšnými blokmi smerujúce najkratšou trasou do centra sú určené chodcom a bezmotorovým vehiklom pre všetky vekové kategórie obyvateľov a pasantov. Sú spojnicami medzi zastávkami verejnej dopravy a bytmi či pracoviskami. V prípade potreby je ich profil využiteľný pre núdzovú a ambulantnú dopravu. Na prízemí kancelárskych budov zaparkujú svoje bicykle zamestnanci, zdieľajúci šatne s primeraným hygienickým vybavením.

Pohyb áut a ľudí sledujú koruny stromov, vtekajúce v alejách pozdĺž trás zo všetkých strán k svojmu zhromaždisku v srdci územia. Stromy vytvárajú aj zelený lem po obvode superbloku. Zeleň nezostáva na zemi – po balkónoch a terasách bytových veží sa šplhá na strechy. Pokrýva aj piate fasády líniových domov a formuje relaxačné záhrady nad atikami nižších častí administratívnych budov.

Medzi domami plynie pohyb športu, oddychu a hier. Body ihrísk, posedenia a work-outových cvičísk spája línia bežeckej dráhy.

Ľudia (spolu i oddelene)

Komplex má predovšetkým slúžiť ľuďom a ich sociálnym väzbám. Koronavírus upriamuje pozornosť na podobu verejných priestorov. Mali by byť nielen atraktívne, ale oveľa viac racionálne ako doteraz. Hierarchizáciu v mestách budú definovať úrovne sociálnych odstupov.

Dva typy obytných budov zodpovedajú štandardom zadania a súčasne sledujú rôzne preferencie bývania. Sekciové domy v korzete, atakované po obvode hlukom, exhalátmi, ale súčasne aj v kontakte s mestským  životom a výhľadmi na okolie sú v štandarde Comfort. Vyšší štandard Business poskytujú bodové domy v strede súboru s bytmi, ktorých majitelia uprednostňujú život vzdialený od ruchu mesta. Na podlažiach, prečnievajúcich cez korzet blokových domov, sú rezidenti, ktorí dajú prednosť výhľadom na mesto, ktorého chcú byť súčasťou. Na prízemí budov je vyhradené miesto pre domovú vybavenosť a malú občiansku vybavenosť, čo prispieva i k sociálnej diverzifikácii územia.

Sociálny mix považujeme za prínos administratívnej funkcie umiestnenej v póloch komplexu. Námestie pred SV budovou je miestom kontaktu s kultúrou, dobrým trhom a aktivitami prekračujúcimi rámec súboru. Vedľajšia pozdĺžna budova sa svojou vežou obracia priamo do centrálneho parku, potvrdzujúc jeho úlohu ako oddychového priestoru pracovníkom. Obdobne JZ budova je v kontakte s plochou športových ihrísk. Dispozície administratív sú schopné poskytnúť ako uzavreté bunkové, tak aj otvorené kancelárske priestory s ostrovmi zasadačiek, hovorní  a neformálnych diskusií..

Eko (-logicky)

Fragmentácia blokov v prospech svetlotechniky umožňuje zdielať nielen spoločné priestory, ale aj ekologické štandardy, ktoré majú zmysel, ak sú uplatnené v celej ploche súboru, nie iba v jeho izolovaných častiach. Zeleň, zlepšujúca mikroklímu nielen v parteri, ale aj terasách, balkónoch a strechách. Návrh podzemných garáží je riešený s ohľadom na maximálne zisky rastlého nezastavaného terénu.

Kompletnú dažďovú vodu navrhujeme zachytávať jednak v podzemných objektových nádržiach, ako aj v centrálnej vodnej ploche. Tá by slúžila na ochladzovanie kondenzátorov klimatizačných jednotiek. Fasády a komunikácie sú navrhnuté z bielych materiálov s vysokou odrazivosťou slnečného žiarenia. Navrhujeme kompletnú šedú vodu (z umývadiel, spŕch a umývačiek riadu) recyklovať v objektových podzemných čističkách a spätne využívať na splachovanie toaliet a zalievanie komunitných záhrad.


Kontakt


PRAHA

 

Grido, architektura a design, s.r.o.

Vlkova 17

130 00 Praha 3

Česká republika

 

IČO: 25786954
DIČ: CZ25786954
Zapsaná do OR vedeného KOS v Praze - odd. C, vložka 70186, dne 10.8.1999

 

+420 602 249 181

+420 602 117 708

 

 

grido@grido.cz

BRATISLAVA

 

Grido architekti, s.r.o.

Bajkalská 5/C

831 04 Bratislava

Slovenská republika

 

IČO: 36739570
DIČ: 2022325393
Zapísaná do OR vedeného OS v Prešove – odd. Sro, vložka číslo 18309/P, dne 15.2.2007

 

+420 602 249 181

+420 602 117 708

 

 

grido@grido.cz